Vältettävissä olevien sairaalahoitojaksojen käyttäminen perusterveydenhuollon suoriutumisen mittarina kaipaa vielä lisätutkimusta

IMPRO:n tuore tutkimus tarkastelee vältettävissä olevien sairaalahoitojaksojen pätevyyttä perusterveydenhuollon suoriutumisen alueellisena mittarina vuosina 2011–2017. Mittarin alueellista vaihtelua tutkittiin niin terveyskeskusalueiden kuin sairaanhoitopiirien tasolla. Sairaanhoitopiirien välinen osuus vaihtelusta oli noin kaksi kertaa suurempi kuin terveyskeskusten.
”Jos tulkitsemme pelkästään väestön ikä- ja sukupuolirakenteeseen suhteutettuja arvoja, niin mittari näyttäisi heijastelevan enemmän alueellisia sairaalahoidon eroja kuin alueellisia eroja terveyskeskusten suoriutumisessa”, toteaa tutkija Markku Satokangas.

Alueen sairaustaakka ja erikoissairaanhoidon käyttö vaikuttavat

Yksilötason ja aluetason selittävien tekijöiden huomioiminen selkeytti mittarilla saatuja tuloksia: sairaanhoitopiirien välinen suurempi vaihtelu tasaantui terveyskeskusten välisen vaihtelun tasolle. Yksilötason iän, sukupuolen, tulotason ja sairastavuuden ohella alueen sairaalahoidon rakenne, sairaustaakka ja erikoissairaanhoidon käyttö selittävät mittarin alueellisia eroja. Vältettävissä olevat jaksot olivat todennäköisempiä miehillä, iäkkäillä, heikompituloisilla ja niillä, joilla oli useampi liitännäissairaus.
”Tulkintamme on, että vältettävissä olevien sairaalahoitojaksojen mittari näyttäisi osin mittaavan haluttua asiaa, eli perusterveydenhuollon suoriutumista. Tämä vaatii kuitenkin sekä yksilötekijöiden että sairaalahoidon rakenteen huomioimista. Mittarin kehittelyä tuleekin yhä jatkaa, jotta se sopisi vielä paremmin Suomen kontekstiin”, Satokangas kuvailee.
Tutkimuksen tuloksella on vaikutusta Suomessa aiemmin julkaistujen, vältettävissä olevien sairaalahoitojaksojen ikä- ja sukupuolivakioitujen arvojen tulkintaan. Näissä koko maan tasolla havaitut alueelliset erot eivät näyttäisi olevan spesifejä terveyskeskusten suoriutumiselle, mutta niiden voidaan tulkita mittaavan terveydenhuollon suoriutumista yleisellä tasolla.

Lisätietoja:

Individual and Area-level Factors Contributing to the Geographic Variation in Ambulatory Care Sensitive Conditions in Finland (Medical Care Journal)

Markku Satokangas
tutkija
puh. 029 524 7725
etunimi.sukunimi@thl.fi