Nopeasti lisääntyvä monisairastavuus lisää terveydenhuollon kustannuksia

Väestön ikääntyessä pitkäaikaissairaudet lisääntyvät ja monisairastavuus kasvaa. Monisairastavuus ja sen hoito aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Monisairastavuudesta puhutaan silloin, kun henkilöllä on vähintään kaksi pitkäaikaissairautta.

IMPRO-hankkeen tutkimuksessa tarkasteltiin, miten monisairastavuus lisääntyi kahden vuoden aikana 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä, jotka THL:n Hoitoilmoitusrekisterin tietojen mukaan käyttivät julkisia terveyspalveluita Suomessa vuonna 2017. Terveydenhuollon kokonaiskustannusten jakautumista monisairastavuuden mukaan tarkasteltiin näillä samoilla henkilöillä vuonna 2019.

Kahden vuoden seuranta-aikana kaikkien monisairaiden määrä kasvoi 1,37-kertaiseksi ja riskissä olevien monisairaiden määrä 1,73-kertaiseksi. Tutkimuksessa riskissä olevilla monisairailla tarkoitetaan niitä monisairaita potilaita, joilla on lisähaasteita, kuten runsasta päivystyspalveluiden käyttöä, mielenterveyden ongelmia tai todettu vanhuusiän hauraus-raihnausoireyhtymä.

Monisairastavuuden lisääntyminen on merkittävin sotepalveluiden kestävyyteen vaikuttava tekijä

Tutkimuksen mukaan vuonna 2019 18 vuotta täyttäneiden terveydenhuollon kokonaiskustannuksista yli 60 % kului riskissä olevien monisairaiden hoitoon vuonna 2019. Riskissä olevia monisairaita oli vuonna 2019 potilaista 25 %. Yleisimpiä ja kalleimpia monisairastavuutta aiheuttavia sairausryhmiä olivat tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä sydän- ja verisuonisairaudet.

Tunnistamalla monisairaat ja erityisesti riskissä olevat monisairaat potilaat terveydenhuollossa ja panostamalla näiden potilasryhmien hoitoon ja hoitoketjuihin voidaan saavuttaa merkittäviä yksilötason terveyshyötyjä ja palvelutuotannon kustannussäästöjä.

”Perusterveydenhuollossa tulee panostaa pitkäaikaissairauksien ehkäisyyn ja varmistaa nykyistä tehokkaampi monisairaiden potilaiden tunnistaminen ja hyvä hoito”, sanoo IMPRO-konsortion johtaja Tiina Laatikainen.

Lisätietoja:

Multimorbidity transitions and the associated healthcare cost among the Finnish adult population during a two-year follow-up, Journal of Multimorbidity and Comorbidity. 2023, 13.

Yhteystiedot:

Tiina Laatikainen
professori
Itä-Suomen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
etunimi.sukunimi@uef.fi