Päivitetty 07.05.2021

Työpaketit

IMPRO-tutkimusprojektiin kuuluu kuusi työpakettia:

 • Palveluiden saavutettavuus ja saatavuus
 • Sairaala- ja päivystyspalveluiden optimointi
 • Pitkäaikaissairauksia sairastavien potilaiden integroidut hoitoketjut
 • Tehokkaat hoitotavat
 • Sote-palveluiden kustannustehokkuuden arviointi
 • Sote-palveluiden kustannusten optimointi verkkosovellusten avulla

Palveluiden saavutettavuus ja saatavuus

Työpaketissa rakennetaan koko maan kattava sosiaali- ja terveysalan paikkatietokanta. Se sisältää sote-yksiköiden tarkat sijaintitiedot, tietoja toimialasta ja palvelutarjonnasta sekä käytettävissä olevista resursseista.

Paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla analysoidaan alkuvaiheessa esimerkkialueiden, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnat, kuinka hyvin sosiaali- ja terveyspalveluiden paikkatietokanta

 1. kattaa kyseiset palvelut
 2. minkälainen on palveluiden tarjonta ja saavutettavuus tutkimusalueella ja suhteessa niitä käyttävään kohdeväestöön
 3. missä sijaitsevat mahdolliset runsaan palvelun alueet, vähäisen palvelun alueet tai vahvasti joko julkisten tai yksityisten palveluiden varassa olevat alueet
 4. miten palvelut sijaitsevat suhteessa ikärakenteeseen ja/tai sosioekonomisiin muuttujiin ja niistä johdettuun palvelutarpeeseen, ja miten tilanne muuttuu jos palvelutarjonta muuttuu.

Saatujen kokemusten perusteella analyysi laajennetaan koskemaan koko maata, sote-paikkatietokantaa päivitetään, tarvittaessa täydennetään ja yhdistetään muihin paikkatietokantoihin.

Sairaala- ja päivystyspalveluiden optimointi

Työpaketissa arvioidaan erikoissairaanhoidon ja päivystyspalvelujen rakenteen muutoksia (mm. yhteispäivystykset, päivystysasetus, keskittämisasetus). Työpaketissa arvioidaan myös, kuinka muutokset ja muu lainsäädäntö ovat vaikuttaneet palveluiden saatavuuteen, saavutettavuuteen, yhdenvertaisuuteen ja kustannuksiin.

Hankkeessa vertaillaan rekisteritietojen ja haastattelujen ja muiden saatavissa olevien tietojen avulla erityisesti lainsäädännössä erikseen mainittujen toimenpiteiden, tutkimusten ja erikoisalojen tilannetta ennen ja jälkeen uudistusten.

Palvelujen tuotannon tasolla analyysit pohjautuvat suuriin rekisteripohjaisiin aineistoihin ja kohdistuvat tiettyihin sairausryhmiin ja toimenpiteisiin, jotka edustavat yksinkertaisia, lähinnä kertaluontoisesti hoidettavia terveysongelmia kuten elektiivisiä kirurgisia toimenpiteitä, sekä yleisiä kroonisia sairauksia ja komplisoituja terveysongelmia.

Vastauksena toiminnan integraatiota koskevaan haasteeseen on tarjottu pitkälle edennyttä hoitoketjutyötä. Yhdistelemällä rekisteriaineistoja sekä sairauskertomustietoja (ns. big data-menetelmin) voidaan koneoppimisen avulla arvioida tiettyjen terveysongelmaryhmien tilannetta. Nämä terveysongelmat ovat osin samoja kuin Siun Sotessa arvioidut ja tarjoavat kansallista vertailutietoa alueelta saatavaan yksityiskohtaisempaan tietoon.

Pitkäaikaissairauksia sairastavien potilaiden integroidut hoitoketjut

Tässä työpaketissa tutkitaan paljon palveluita käyttävien potilasryhmien, kuten alkoholiongelmaisten potilaiden hoitopolkuja, palvelunkäytön kokonaisuutta sekä kustannuksia. Tutkimusaineisto kootaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sähköisistä potilas- ja asiakastietojärjestelmistä. Tutkimus toteutetaan Siun Soten alueella, jossa toteutettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio vuoden 2017 alusta.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kartoitus alkoholiongelmaisten henkilöiden palvelunkäytön kokonaisuudesta sekä hoidon eri päätetapahtumien todennäköisyyksistä.

Tehokkaat hoitotavat

Tässä työpaketissa kehitetään terveyspalvelujen suunnittelun ja hoidon laadun ja kustannusten seurannassa tarvittavia tietokantoja ja niitä hyödyntäviä laskennallisia menetelmiä, menettelytapoja ja työvälineitä käytettäväksi sote-alueilla.

Kehittämistyö on aloitettu 2-tyypin 2 diabeteksen ja sydänsairauksien hoidosta esimerkkitapauksina Siun Soten alueella. Nämä krooniset sairaudet tarvitsevat jatkuvaa seurantaa ja hoitoa, ja samalla ne edustavat sairauksia, joissa uusia toimintatapoja ja palvelumalleja voidaan edelleen kehittää.

Tehokkaammilla hoitoprosesseilla voidaan saavuttaa parempia hoitotuloksia ja merkittäviä kustannussäästöjä niin palveluntuottajien kuin asiakkaidenkin näkökulmasta.

Sote-palveluiden kustannustehokkuuden arviointi

Työpaketissa tutkitaan menetelmiä, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannusvaikuttavuutta voidaan arvioida. Jotta kustannuksia voidaan käyttää päätöksenteon tukena, on ne liitettävä potilaille merkityksellisiin hoitotuloksiin.

Työpaketissa

 1. tutkitaan ryhmittelysovelluksia ja kustannuslaskennan lähestymistapoja, jotka yhdistävät kaikki tarkastelun kannalta merkittävät palvelut
 2. demonstroidaan, miten palveluiden kustannuksia ja terveystuloksia voidaan analysoida käyttäen todellisia palvelutietoja eri alueilta ja eri potilasryhmistä.

Sote-palveluiden rakenteen ja kustannusten optimointi verkkosovellusten avulla

Työpaketissa luodaan interaktiivinen järjestelmä, jolla terveyspalvelujen sijaintia ja rakennetta voidaan kokeellisesti optimoida karttapohjalla.

Optimoinnissa käytetään muiden työpakettien tuottamia asiakas- ja hoitotapahtumatietoja, hoitopolkuja sekä asiakkaiden ja olemassa olevien palvelupisteiden sijaintitietoja. Optimointi toteutetaan muiden työpakettien tuottamia kustannusmalleja käyttäen. Työpaketissa tutkitaan optimoinnissa käytettyjä tiedonanalyysi- ja ryhmittelymenetelmiä.

Erityisesti huomiota kiinnitetään optimointimenetelmän helppokäyttöisyyteen, tiedon yhteensopivuuteen ja saatavuuteen.

Työpakettien johtajien yhteystiedot