Päivitetty 21.05.2021
reitti kännykän kartalla

Palvelujen saavutettavuus

Tutkimme eri potilasryhmien palveluiden saavutettavuutta hyödyntämällä sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoja ja paikkatietoja. Rakennamme koko maan kattavan sosiaali- ja terveysalan palvelujen paikkatietokannan, joka sisältää sote -yksiköiden tarkat sijaintitiedot, tietoja toimialasta ja palvelutarjonnasta sekä käytettävissä olevista resursseista.

Paikkatietokantaa testataan Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa

Paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla analysoidaan alkuvaiheessa esimerkkialueilla, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa, kuinka hyvin sosiaali- ja terveyspalveluiden paikkatietokanta

  1. kattaa kyseiset palvelut
  2. minkälainen on palveluiden tarjonta ja saavutettavuus tutkimusalueella ja suhteessa niitä käyttävään kohdeväestöön
  3. missä sijaitsevat mahdolliset runsaan palvelun alueet, vähäisen palvelun alueet tai vahvasti joko julkisten tai yksityisten palveluiden varassa olevat alueet
  4. miten palvelut sijaitsevat suhteessa ikärakenteeseen ja/tai sosioekonomisiin muuttujiin ja niistä johdettuun palvelutarpeeseen, ja miten tilanne muuttuu jos palvelutarjonta muuttuu.

Saatujen kokemusten perusteella analyysi laajennetaan koskemaan koko maata.

Miten muutokset vaikuttavat palveluihin

Arvioimme erikoissairaanhoidon ja päivystyspalvelujen rakenteen muutoksia jo toteutettujen ja käynnissä olevien uudistusten seurauksena. Arvioimme, kuinka nämä muutokset ja muu lainsäädäntö ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan palveluiden

  • saatavuuteen
  • saavutettavuuteen
  • yhdenvertaisuuteen
  • kustannuksiin.

Vertailemme rekisteritietojen, haastattelujen ja muiden saatavissa olevien tietojen avulla erityisesti lainsäädännössä erikseen mainittujen toimenpiteiden, tutkimusten ja erikoisalojen tilannetta.